ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Wolsink Elektrotechnische Groothandel (elektro-technische groothandel.nl (B2B) en wetg.nl)1. Algemeen

1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waarbij Wolsink Elektrotechnische Groothandel zaken verkoopt.
1.2 Wolsink Elektrotechnische Groothandel wijst uitdrukkelijk toepasselijkheid van andersluidende algemene (inkoop)voorwaarden van de hand.
1.3 Indien enige bepaling van deze voorwaarden onverbindend zou zijn, blijven de overige bepalingen niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet in een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking, dat wel werkzaam is.
1.4 Onder "Koper" wordt verstaan iedere rechtspersoon die met Wolsink Elektrotechnische Groothandel in contact treedt, die overeenkomst(en) (van opdracht, koop of anderszins) met Wolsink Elektrotechnische Groothandel sluit, die één of meerdere producten wenst te kopen of koopt van Wolsink Elektrotechnische Groothandel en aan wie Wolsink Elektrotechnische Groothandel de producten ter beschikking heeft gesteld op grond van levering onder eigendomsvoorbehoud.

2. Aanbiedingen en prijzen

2.1 Offertes van Wolsink Elektrotechnische Groothandel zijn vrijblijvend en tenzij anders vermeld gedurende 30 dagen van kracht.
2.2 Vermelding door Wolsink Elektrotechnische Groothandel van prijzen op internet is steeds onder voorbehoud van prijswijzigingen.
2.3 Alle prijzen zijn exclusief BTW en vervoerskosten, tenzij anders is aangegeven.
2.4 Wolsink Elektrotechnische Groothandel heeft het recht verhoging van de brutoprijzen door de leverancier of verhoging van andere kostprijsverhogende factoren (invoerrechten, wisselkoers, belasting e.d.) door te berekenen aan koper.
2.5 Type en zetfouten zijn te allen tijde voorbehouden.


3. Levering
3.1 Leveringstijden kunnen slechts bij benadering worden opgegeven. Slechts indien Wolsink Elektrotechnische Groothandel zich uitdrukkelijk en op schrift heeft verbonden aan een bepaalde levertijd en Wolsink Elektrotechnische Groothandel zelfs na schriftelijke sommatie binnen een termijn van één week met levering in gebreke blijft, is Wolsink Elektrotechnische Groothandel aansprakelijk voor de gevolgen van de overschrijding en wel met inachtneming van het onder 9 bepaalde.
3.2 Alle leveringen hebben plaats af magazijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.3 Indien Wolsink Elektrotechnische Groothandel voor vervoer van de zaken zorg draagt naar plaats van aflevering, geldt het volgende:
a. de zaken worden in beginsel afgeleverd op de plaats waar het bedrijf van koper gevestigd is en op de gebruikelijke werktijden;
b. manco’s en transportschade dient koper direct bij aflevering aan de vervoerder te melden;
c. Wolsink Elektrotechnische Groothandel heeft aan zijn leveringsplicht voldaan door de zaken éénmaal aan de koper aan te bieden;
d. het risico van de zaken gaat over op koper op het moment dat de zaken zijn gelost.
3.4 Koper is gehouden direct bij aflevering de zaken te controleren.


4. Overmacht
4.1 Wolsink Elektrotechnische Groothandel is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, indien Wolsink Elektrotechnische Groothandel op grond van overmacht haar verplichtingen tijdelijk of blijvend niet kan nakomen.
4.2 Onder overmacht worden alle omstandigheden verstaan die redelijkerwijs niet door de Wolsink Elektrotechnische Groothandel kunnen worden beïnvloed. Hieronder is uitdrukkelijk begrepen het door derden niet (tijdig) leveren aan Wolsink Elektrotechnische Groothandel , tenzij koper kan aantonen dat de Wolsink Elektrotechnische Groothandel ter zake een belangrijk verwijt treft.


5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 Wolsink Elektrotechnische Groothandel behoudt zich de eigendommen van de afgeleverde zaken voor totdat koper volledig heeft voldaan aan al zijn huidige en toekomstige verplichtingen jegens de Wolsink Elektrotechnische Groothandel in de zin van art. 92 Boek 3 van het Nieuw B.W.
5.2 Wolsink Elektrotechnische Groothandel is gerechtigd om, indien de koper met de nakoming van de betalingsverplichting in gebreke is of in betalingsmoeilijkheden verkeert dan wel naar het oordeel van de Wolsink Elektrotechnische Groothandel betaling van de openstaande facturen onzeker is, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde nog bij de koper aanwezige goederen terug te nemen. De koper is verplicht in voorkomend geval de beslag leggende deurwaarder en de curator in zijn faillissement onverwijld van het eigendomsvoorbehoud van de Wolsink Elektrotechnische Groothandel op de geleverde zaken in kennis te stellen.
5.3 Het is de koper niet toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud vallende goederen in het kader van de uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en feitelijk af te leveren.
5.4 De koper verleent middels acceptatie van deze algemene leveringsvoorwaarden reeds nu onherroepelijk machtiging aan de Wolsink Elektrotechnische Groothandel om de terreinen en gebouwen van koper te betreden teneinde de geleverde zaken terug te kunnen nemen, onverminderd het recht van Wolsink Elektrotechnische Groothandel op vergoeding van de door Wolsink Elektrotechnische Groothandel geleden schade.


6. Betalingen
6.1 Artikelen besteld in de webshop dienen direct te worden betaald.

Voor artikelen die niet via de webshop worden besteld geld dat de betalingen binnen 14 dagen na factuurdatum dient  te geschieden , tenzij anders is aangegeven.

Voor alle bestellingen van buiten Nederland geld betaling vooruit.

6.2 Koper is gehouden de factuur direct op juistheid te controleren. Twee weken na factuurdatum wordt de factuur geacht door koper te zijn goedgekeurd.
6.3 Koper is niet gerechtigd tot verrekening.
6.4 Na het verstrijken van de betalingstermijn is koper over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.
6.5 Bij levering op afroep is Wolsink Elektrotechnische Groothandel gerechtigd een voorschot van koper te verlangen, dan wel bij voorbaat 70% van de prijs te factureren. 
6.6 Koper dient Wolsink Elektrotechnische Groothandel alle kosten te vergoeden die Wolsink Elektrotechnische Groothandel intern en extern maakt om in en buiten rechte betaling van de factuur te verkrijgen. Deze kosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 50,--, dit alles te vermeerderen met de wettelijke rente.

Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.


6.7 Koper is gehouden aan Wolsink Elektrotechnische Groothandel zekerheid van betaling te bieden in de vorm en op het moment dat Wolsink Elektrotechnische Groothandel dat verlangt.
6.8 Bij niet betaling van enig factuur van Wolsink Elektrotechnische Groothandel op de vervaldatum, zijn onmiddellijk alle bedragen krachtens enig andere factuur opeisbaar.


7. Reclamatie
7.1 Indien koper meent dat de geleverde zaken niet beantwoorden aan de overeenkomst, dient koper dat binnen 5 werkdagen na de dag van aflevering schriftelijk aan Wolsink Elektrotechnische Groothandel mede te delen. Gebreken waarvan koper kan aantonen dat deze niet binnen 5 werkdagen ontdekt konden worden, dienen uiterlijk 8 dagen nadat zij redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden schriftelijk aan Wolsink Elektrotechnische Groothandel te worden medegedeeld.
7.2 Na het verstrijken van deze reclamatietermijn vervalt ieder recht van koper.
7.3 Koper is alleen na schriftelijke toestemming van Wolsink Elektrotechnische Groothandel gerechtigd de goederen waarover bij reclameert, terug te zenden. Koper dient deze dan franco op te sturen of met een retourbon aan de door Wolsink Elektrotechnische Groothandel ingeschakelde chauffeur mee te geven.
7.4 Reclamaties schorten de betalingsverplichtingen van de koper niet op.


8. Garantie
8.1 Wolsink Elektrotechnische Groothandel verleent op de door haar geleverde zaken alleen garantie indien en voor zover deze Wolsink Elektrotechnische Groothandel door haar leveranciers wordt verleend.
8.2 Indien koper een beroep wenst te doen op garantie, zal hij het gestelde onder 7.1 in acht moeten nemen en geldt de vervaltermijn van 7.2.
8.3 Er bestaat nimmer recht op garantie, indien koper Wolsink Elektrotechnische Groothandel nog enig betaling verschuldigd is of koper veranderingen aan het geleverde verricht of door anderen laat verrichten. Wolsink Elektrotechnische Groothandel zal een garantieaanspraak aanmelden bij haar leverancier en koper informeren zodra deze standpunt heeft ingenomen. Wolsink Elektrotechnische Groothandel is eerst gehouden tot het crediteren van het factuurbedrag aan koper dan wel het leveren van vervangende zaken zodra de leverancier Wolsink Elektrotechnische Groothandel de garantie heeft verleend, tenzij koper kan aantonen dat Wolsink Elektrotechnische Groothandel nalatig is in het aanspreken van haar leverancier.


9. Aansprakelijkheid
9.1 De aansprakelijkheid van Wolsink Elektrotechnische Groothandel is in alle gevallen beperkt tot de onder 8 opgenomen garantieregeling.
9.2 Een eventuele verdergaande schadevergoedingsplicht van Wolsink Elektrotechnische Groothandel is steeds beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde zaken waarop de schadevergoedingsplicht betrekking heeft.
9.3 Alle aanspraken op schadevergoeding vervallen één jaar na de dag waarop de geleverde zaak, waarop de schadevergoedingsplicht betrekking heeft, aan koper is gefactureerd.
9.4 Koper vrijwaart Wolsink Elektrotechnische Groothandel voor alle aanspraken van derden op garantie en/of schadevergoeding.
9.5 Deze aansprakelijkheidsregeling geldt niet indien en voor zover deze in strijd is met regels van dwingend recht.


10. Adviezen en tekeningen
10.1 Adviezen worden door Wolsink Elektrotechnische Groothandel naar beste weten gegeven. Het betreft hier extra service van Wolsink Elektrotechnische Groothandel . Iedere aansprakelijkheid van bijvoorbeeld inhoud, juistheid, volledigheid daarvan is uitgesloten.
10.2 Door Wolsink Elektrotechnische Groothandel verstrekte tekeningen, schema’s en afbeeldingen dienen slechts ter verduidelijking en blijven eigendom van Wolsink Elektrotechnische Groothandel . Het is niet toegestaan deze te kopiëren, anders dan voor intern gebruik of aan derden ter beschikking te stellen. Voor fouten in en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen, schema’s en gegevens omtrent afmetingen, vermogens e.d., welke voorkomen in brochures, aanbiedingen, website, orderbevestigingen en facturen is Wolsink Elektrotechnische Groothandel niet aansprakelijk.


11. Verpakking, pallets
11.1 Verpakkingen, pallets,  e.d. blijven te allen tijde eigendom van Wolsink Elektrotechnische Groothandel .
11.2 Koper is gehouden deze verpakkingen e.d. binnen 30 dagen na levering aan Wolsink Elektrotechnische Groothandel onbeschadigd te retourneren, bij gebreke waarvan Wolsink Elektrotechnische Groothandel de koper de kosten in rekening te brengen.

11.3 Tenzij de goederen afgeleverd worden in een fabrieksverpakking, die door de fabrikant niet afzonderlijk in rekening wordt gebracht, worden verpakkingskosten extra aan de koper berekend.


12. Ontbinding
12.1 Indien koper één van zijn verplichtingen jegens Wolsink Elektrotechnische Groothandel niet nakomt, indien hij in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of indien op één van zijn goederen beslag wordt gelegd, heeft Wolsink Elektrotechnische Groothandel het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen door het enkel aangrijpen van deze omstandigheid, zonder dat daartoe ingebrekestelling vereist is.
12.2 Na ontbinding, onder meer op grond van 12.1, is Wolsink Elektrotechnische Groothandel gerechtigd de geleverde zaken, zo nodig na demonteren, terug te nemen en koper zal hiertoe alle medewerking verlenen. Verder is Wolsink Elektrotechnische Groothandel alsdan gerechtigd tot volledige schadevergoeding.


13. Geschillen en toepasselijk recht
13.1 Op de overeenkomst en deze algemene verkoopvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen, ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of ontstaan naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Almelo.